NetSkills verseny

NetSkills Challenge verseny
2022
11.25.
BME-Pannon NetSkills Challenge 2019 döntő
2019
11.29.
BME-Pannon NetSkills Challenge 2017 döntő
2017
11.24.